Saturday,April 21, 2018
  • :
  • :

कला

दिल ल लेली

 जेना नै तारा नै जमिन प कबर नै आश्मान प 
पाश नै अछी उ ह्म्रा दिल लट्कल ओइ जान  प्

अनहरिया मे चांद नै मुदा इजोरिया अछी चान प्
ऐक  डेग चैइल की देखलौ पहुच्लौ अस्मान प्

दिल ल लेली  अगर अहा  किछ बाकी नै परान प्
चढ्बाक हिमम्त नै पहार प रहे फेक  देली आस्मान प्

भोर होइतो नै रहैय राइत परल रहैय जान प 
शमेएक गिरह्न कसाइल अछी जिनगी के नाम प
 
 
                अबदुर रज्जाक  ( हाल  कतार्)     

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य समाचार...