Friday,November 24, 2017
  • :
  • :

कला

बोल बम मेला !!
 चैल आउ बोल बम मे गाम यौ सजना! आहा साथे जल चढैबै यौ सजना! कतेक

मान मङने छि आहा ला यौ सजना! सब माङ पूरा करतै भोला बाबा यौ सजना!

आहा बिनु कोना बोल बम जेबै यौ
सजना! कोना क हम जल चढैबै यौ

सजना! एतेक दिन बितैलौ परदेश मे यौ सजना! एह सिजन मे चैल आउ अपन

गाम यौ सजना! सब काम छोडी चैल आउ यौ सजना! एह साल साथमे मेला
घुमब यौ सजना!

दिनेश महरा
सुगा मधुकरही ६ हाल: दोहा कतार


आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य समाचार...